Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

The Mediating Role of Gaming Disorder in the Effect of Narcissism on Happiness in Children

INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH, vol.18, no.13, 2021 (SCI-Expanded) Sustainable Development identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Forced Migrant: The Factors Contributing to Social Functionality of Syrian Youth

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.19, no.50, pp.807-823, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Ahiska Turks and Their Social Support Perceptions in Relation to Immigration

International Journal of Academic Multidisciplinary Research (IJAMR), vol.6, no.4, pp.12-19, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

A Quantitative Research on the Xenophobia Examination in Terms of Psychological Resilience: Case of Istanbul

European Journal of Environment and Public Health, vol.6, no.1, pp.1-15, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Determination of Social Exclusion Among Young Syrian Refugees Living in Turkey

European Journal of Environment and Public Health, vol.5, no.2, pp.1-6, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Göçün Suriyeli ve Yemenli Göçmenlerin Aile Yapıları Üzerine Etkileri

Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, vol.12, no.342, pp.12-25, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Assessment of Individual and Organizational Characteristics on Job Satisfaction Level: An Empirical Analysis

European Journal of Environment and Public Health, vol.4, no.40, pp.90-97, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

ÇOCUKLARIN BOŞANMAYA ve EBEVEYNLERİNE İLİŞKİN ALGILARI

Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, vol.19, no.45, pp.857-892, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Integrative Approaches towards Immigrants: A Sample from a District of Istanbul

International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, vol.9, no.9, pp.334-347, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Ergenlerde Akran Zorbalığını Yordayan Bazı Faktörlerin Zorba ve Mağdur Bireyler Açısından Değerlendirilmesi

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.13, no.19, pp.16-35, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

LİSE ÖĞRENCİLERİNİ AKRAN ZORBALIĞINA İTEN NEDENLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ARTVİN ÖRNEĞİ

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, vol.1, no.35, pp.771-802, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Public Health and Human Right Challenges of Syrian Refugees and Immigrants with Precarious Status

European Journal of Environment and Public Health,, vol.3, no.5, pp.12-16, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Public Health and Human Right Challenges of Syrian Refugees and Immigrants with Precarious Status

European Journal of Environment and Public Health, vol.3, no.5, pp.12-16, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

İş sağlığı ve güvenliği konusunda Avrupa Birliği uygulamaları ve Türkiye’ye yansımaları.

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.8, no.8, pp.110-125, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

The Effects of the Different Activities on the Depression Level of Older People

OPUS –International Journal of Society Researches, vol.8, no.8, pp.140-160, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

TOPLAM KALİTE YÖNETİM ANLAYIŞININ SOSYAL HİZMET KURUMLARINA ETKİSİ

Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, vol.13, no.13, pp.79-89, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

DUYGUSAL EMEK VE TÜKENMİŞLİK İLİŞKİSİ

HAK-İŞ Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, vol.7, no.17, pp.161-181, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

A comparative Study of Syrian Refugees in Turkey,Lebanon, and Jordan: Healthcare Access and Delivery

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.8, no.14, pp.220-235, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

THE CHALLENGES IN THE PROCESS OF SOCIAL STATE IN TURKEY: A SAMPLE FROM ISTANBUL

International Journal of Current Multidisciplinary Studies, vol.4, no.1, pp.859-863, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

The Elements Effect Job Satisfaction of Medicine Representatives and a Sample from Bursa

International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, vol.7, pp.910-923, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Bilgi Toplumu Perspektifinde Refah Devleti: Finlandiya Modeli

Yalova SOsyal Bilimler Dergisi, vol.8, no.13, pp.47-74, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÇALIŞMA HAYATINA DAİR BEKLENTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: YALOVA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÖRNEĞİ

Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi E-Dergi, vol.6, no.1, pp.241-265, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Belediyelerde Sosyal Politika Uygulamaları Ve Pendik Belediyesi Örneği

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.7, no.12, pp.119-144, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Vasif Gerektiren Meslekleri Yapanların İş Tatmini: İstanbul Örneği

Kent Akademisi, Kent Kültürü ve Yönetimi Hakemli Elektronik Dergi, Urban Academy, Rewieved Journal of Urban Culture and Management, vol.9, no.2, pp.40-55, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Acil Tıp Teknisyenlerinde Tükenmişlik Sendromu ve Öğrenci Olma Durumu Arasındaki İlişki

KAMU-İŞ İş Hukuku ve İktisat Dergisi, vol.14, no.2, pp.115-136, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Kamu Sendikacılığında Sendikal Bağlılık: Yalova İli Öğretmenleri Örneği

Hak-İş Uluslar arası Emek ve Toplum Dergisi, vol.4, pp.134-152, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Ahilik Geleneğinin Günümüzde Sosyal İçerme Politikalarına Olabilecek Katkıları

Hak-İş Uluslar arası Emek ve Toplum Dergisi, vol.4, no.8, pp.126-143, 2015 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Sosyal Politika Aktörü Olarak Sosyal Girişimci Belediyecilik

Hak-İş Uluslar arası Emek ve Toplum Dergisi, vol.3, no.6, pp.26-49, 2014 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Göçün Tarım Sektöründe Faaliyet Gösteren Pazar Çalışanlarına Etkisi ve Yalova Örneği

Hak-İş Uluslar arası Emek ve Toplum Dergisi, vol.3, no.5, pp.192-205, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Endüstri İlişkileri Etiği

Sosyal Sorumluluk ve İnsani Değerler, ÇERÇEVE, no.60, pp.108-118, 2013 (Non Peer-Reviewed Journal)

Vasıflı Çalışanların İstihdam Esnasında Çevresinden ve İşyerinden Beklentilerinin Ölçülmesi: Yalova Örneği

KAMU-İŞ İş Hukuku ve İktisat Dergisi, vol.11, no.4, pp.59-80, 2011 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Refah Devleti Işığında Sağlık Hizmetleri ve Türkiye’de Sağlık Sektöründeki Gelişmeler

İŞ GÜÇ, ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ VE İNSAN KAYNAKLARI DERGİSİ, vol.13, no.4, pp.61-82, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

A Field Study of Challenges Faced by Aging Workforce

JOURNAL OF YASAR UNİVERSİTY, vol.6, no.24, pp.3913-3932, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Pazarcılık Sektörünün Enformel Boyutu Üzerine Bir Araştırma: Yalova Örneği

Sosyal Siyaset Konferansları, no.60, pp.241-276, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

İş Gören Seçiminde Kullanılan Yöntemler Üzerine Bir Araştırma: Yalova Örneği

KAMU-İŞ İş Hukuku ve İktisat Dergisi, vol.12, pp.73-100, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

İşsizlikle Mücadelede İş Danışmanlık Hizmetleri ve Yalova Örneğ

İŞ GÜÇ, ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ VE İNSAN KAYNAKLARI DERGİSİ, vol.13, no.2, pp.136-154, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Sosyal Devlet Anlayışında Sağlık Politikalarının Önemi Ve Sağlıkta Dönüşüm Programının Değerlendirilmesi: Yalova Örneği

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, no.19, pp.55-88, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

The Employment Opportunities of Disabled People at Call Centers: Some Cases from Turkey

Journal of European Integration Studies, vol.5, pp.205-212, 2011 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Ceza İnfaz Kurumundaki Mesleki Eğitim Faaliyetlerinin Hükümlü İstihdamına Katkıları

ÇALIŞMA İLİŞKİLERİ DERGİSİ / JOURNAL OF LABOUR RELATIONS, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ÇASGEM Yayınları, vol.1, no.1, pp.95-117, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Aktif İstihdam Politikalarında İşkur’un Rolü ve Yalova Örneği

Journal Of Qafqaz University, An International Journal, Economics and Administration, vol.30, pp.36-44, 2010 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Bilgi Çalışanının Memnuniyeti

JOURNAL OF YASAR UNİVERSİTY, vol.5, pp.2985-2994, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Bilgi Toplumunda Evden Çalışmanın Etik Boyutu

Sosyal Siyaset Konferansları, no.59, pp.69-88, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Türkiye’de Belediyelerde Sosyal Politika Uygulamaları Ve Eskişehir Örneği

Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.8, pp.213-234, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Bilgi Teknolojilerini Kullanan Yeni Girişimcilik Modelinin İş Yaratma Etkisi

Sosyal Siyaset Konferansları, no.57, pp.381-405, 2008 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Elektronik Ticaret ve İstihdam Üzerinde Etkisi

Sosyal Siyaset Konferansları, Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş’a Armağan, no.50, pp.455-478, 2005 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

A QUANTITATIVE RESEARCH ON THE XENOPHOBIA EXAMINATION IN TERMS OF PSYCHOLOGICAL RESILIENCE: CASE OF ISTANBUL

INTERNATIONAL SYMPOSIUM "GLOBAL MIGRATION PHENOMENON" With Its Security, Economic, Social, Political and Cultural Dimensions, Ankara, Turkey, 08 October 2021, pp.75-77

Sosyal Hizmet Bölümünü Seçme ve Sosyal Hizmet Eğitimine Devam Etmede Türkiye’deki Sosyal Hizmet Öğrencilerinin Motivasyonları

SOSYAL HİZMET KONGRESİ 2018: MÜLTECİLERLE SOSYAL HİZMET, İstanbul, Turkey, 20 August 2019, vol.2, no.2, pp.145-162

PERCEPTİONS OF CHİLDREN ABOUT DİVORCEMENT AND THEİR PARENTS: A QUALİTATİVE STUDY

III. INES Education and Social Science Congress ( ESS - 2018 ), Antalya, Turkey, 28 April - 01 May 2018, pp.506

The Usage of Social Media and Its Impact on Disabled Peopl

Social Work International Conference (SWIC) "SOCIAL WORK RESPONSES TO THE NEW REALITIES OF A TURBULENT WORLD", BUCHAREST, NOVEMBER 2ND – 3RD, Bucurest, Romania, 2 - 03 November 2017, vol.3, no.4, pp.20

The Attitudes of University Students Towards Marriage

Social Work International Conference (SWIC) "SOCIAL WORK RESPONSES TO THE NEW REALITIES OF A TURBULENT WORLD", BUCHAREST, NOVEMBER 2ND – 3RD, Bucurest, Romania, 2 - 03 November 2017, vol.3, no.5, pp.16-17

TÜRKİYE’DEKİ GÖÇMENLERE VERİLEN SAĞLIK HİZMETLERİ VE SAĞLIK BAKANLIĞI VERİLERİNE GÖRE YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

II. Gercekle Umut Arasinda Suriyeli Multeciler Sempozyumu, Adıyaman, Turkey, 20 - 22 October 2017, vol.3, no.4, pp.5

SURİYELİ GÖÇMENLERİN AİLELERİNE PSİKO-SOSYAL DESTEK PROGRAMI SAĞLANMASI İLE SOSYAL UYUMLARININ ARTIRILMASI: BAYRAMPAŞA UYGULAMASI

II. Gercekle Umut Arasinda Suriyeli Multeciler Sempozyumu, Adıyaman, Turkey, 20 - 22 October 2017, vol.3, no.4, pp.4

A Comparison Study of Syrian Refugees in Turkey' Lebanin and Jordan: Health Care Access and Delivery

II. Gercekle Umut Arasinda Suriyeli Multeciler Sempozyumu, Adıyaman, Turkey, 20 - 22 October 2017, vol.4, no.4, pp.16-17 Sustainable Development

Public Helath and Human Right Challengesofr Syrian Refugees and Immigrants withPrecarious Status

II. Gercekle Umut Arasinda Suriyeli Multeciler Sempozyumu, Adıyaman, Turkey, 20 - 22 October 2017, vol.4, no.5, pp.10 Sustainable Development

GEÇİCİ KORUMA ALTINDAKİ SIĞINMACILARIN SOSYO-EKONOMİK DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ VE BEYLİKDÜZÜ ÖRNEĞİ

II. Gercekle Umut Arasinda Suriyeli Multeciler Sempozyumu, Adıyaman, Turkey, 20 - 22 October 2017, vol.3, no.5, pp.4 Sustainable Development

The Poverty in the Process of Social State in Turkey: A Sample From Istanbul

Sociology and Social Work in Post–Secular Societies 7th International Conference on Sociology and Social Work, Prag, Czech Republic, 7 - 08 September 2017, vol.6, no.7, pp.5-6 Sustainable Development

Integrative Approaches Towards Immigrants: A Sample From A District Of Istanbul

Sociology and Social Work in Post–Secular Societies 7th International Conference on Sociology and Social Work, Prag, Czech Republic, 7 - 08 September 2017, vol.6, no.5, pp.4-5

The Different Activities of Older People and the Effects of the Activities on Depression Level of Older People

Sociology and Social Work in Post–Secular Societies 7th International Conference on Sociology and Social Work, Prag, Czech Republic, 7 - 08 September 2017, vol.6, no.7, pp.10-11 Sustainable Development

THE EFFICIENCY OF HEALTH SYSTEM OF OECD COUNTRIES’ IN TERMS OF HEALTH MANPOWER AND INFRASTRUCTURE

6th ?International Conference of Strategic Research in Social Science and Education 2017, Prag, Czech Republic, 12 - 14 May 2017, pp.34-35

Suriyeli Göçmenlerin Türkiye Emek Piyasasına Etkileri ve Yalova Örneği

1. Uluslar arası Gerçek ve Umut Arasında Suriyeli Mülteciler Sempozyumu, Adıyaman, Turkey, 13 - 15 May 2016, vol.1, pp.55-56

The Immigration Policy of Turkey for Syrian Immigrants: Yalova City Sample

WORK2015, NEW MEANINGS OF WORK, Stream: Migration, work and labour markets, Turku, Finland, 19 August - 21 May 2015, vol.6, pp.5

Üniversite Öğrencilerinin İş Bulma ve Kariyer Beklentilerinin İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetlerinden Etkilenmesi: Yalova Üniversitesi Örneği

Çalışma Hayatının Kalitesi, Genişletilmiş Bildiri Özetleri Kitabı, 16. Çalışma Ekonomisi Kongresi, Kocaeli, Turkey, 5 - 07 May 2015, vol.3, pp.145-150

THE EVALUATION OF EXPECTATIONS AND PLEASURES OF JOB SEEKERS FROM THE JOB AND VOCATİONAL CONSELLING: YALOVA SAMPLE

II. International Job and Vocational Counseling Congress, A New Aproach at Choice of Job and Profession: Job and Vocation Counselling, EuroGuidance, Antalya, Turkey, 26 - 27 November 2014, vol.7, pp.325-329

İnsan Kaynakları Uygulamasının Performans Değerlemesine Etkisi: Limak Hotelleri Örneği

Doğunun Batısı Batının Doğusu Uluslar arası Balkanlar Konferansı, Prizren Üniversitesi, Prizren, Kosova, 5 - 06 August 2013, vol.6, pp.55-56

Ahilik Geleneğinin Günümüzde Sosyal İçerme Politikalarına Olabilecek Katkıları

International Symposium on The Role Of ‘Ahilik’ in Establishing Social Peace in The Balkans, International Sarajevo University, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 19 - 22 September 2012, vol.6, pp.15-16 Sustainable Development

The Awareness of Unemployed People Towards Online Recruiting Services and an Investigation from Turkey

International Conference on Management of Human Resources 2012 Management–Leadership–Strategy– Competitiveness, Godollo, Hungary, 15 - 17 June 2012, vol.4, pp.429-436 Sustainable Development

An Evaluation of the Conservative Approach to Trade Unionism in Turkey: The Cases of Hak-İş and Memursen

Economics and Management-2012 (ICEM-2012), Vilnius, Estonia, 30 - 31 May 2012, vol.6, pp.55-65

The Effect Of Regional Development Agencies to Local Development and The Region of BEBKA

7th International Conference on Business, Management and Economics - ICBME’11, Yaşar University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, İzmir, Turkey, 1 - 03 October 2011, pp.1-20

Çalışma Hayatında Kadına Yönelik Taciz (Mobbing): Kocaeli – Körfez İlçesi Örnegi

9th INTERNATIONAL CONFERENCE ON KNOWLEDGE, ECONOMY & MANAGEMENT PROCEEDINGS, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 23 - 25 May 2011, vol.3, pp.1109-1124

Entelektüel Sermayenin Temel Unsuru: Altın Yakalılar

9th INTERNATIONAL CONFERENCE ON KNOWLEDGE, ECONOMY & MANAGEMENT PROCEEDINGS, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 23 - 25 May 2011, vol.3, pp.2764-2773

The Role of Information Technologies in Reducing of Social Exclusion in the Process of Knowledge Society and the Sample of Call Centers in Turkey

CKS 2011, CKS-Challenges of the Knowledge Society, Bucharest, Romania, 15 - 16 April 2011, vol.5, pp.1077-1086 Sustainable Development

Küreselleşmenin Sosyal Dışlanmaya Etkisi Ve Uluslararası Çalışma Örgütü (UÇÖ) Uygulamaları

Küreselleşme Sürecinde Kafkasya ve Orta Asya III. Uluslararası Kongre, Baku, Azerbaijan, 1 - 03 October 2010, vol.4, pp.868-882 Sustainable Development

İstanbul’daki Bilgi Evlerinin Sosyal İçerme Boyutu Açısından Değerlendirilmesi

8. Bilgi Ekonomi ve Yönetim Kongresi, İstanbul, Turkey, 15 - 16 May 2010, vol.4, pp.567-578 Sustainable Development

Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri: Yalova Ve Kadir Has Üniversitelerinde Yapılan Karşılaştırmalı Bir Araştırma

Uluslararası II. Trakya Bölgesi Kalkınma-Girişimcilik Sempozyumu, Kırklareli, Turkey, 1 - 03 May 2010, vol.3, pp.175-189

The Measurement Of The Expectations Of The Students Joined In Information and Communication Technologies Certificate Programs

International Conference Economics and Management, ICEM, Kaunas University of Technology, Kaunas, Lithuania, 3 - 05 April 2009, vol.5, pp.832-841

The Effect of Technological Production and Usage of High-tech Goods to the Welfare of a Country: Comparison of Finland and Turkey

International Conference Economics and Management, ICEM, Kaunas University of Technology, Kaunas, Lithuania, 3 - 05 April 2009, vol.5, pp.842-851

E-Commerce Opportunities in Tourism Sector and Its Employment Effect

Changes in Social and Business Environment, Kaunas University of Technology, Kaunas, Lithuania, 29 - 30 April 2007, vol.6, pp.120-130

E-commerce opportunities in the tourism sector and it's employment effect

2nd International Conference on Changes in Social and Business Environment, Panevezhys, Lithuania, 8 - 09 November 2007, pp.120-127 Sustainable Development identifier

Books & Book Chapters

Göçmenlerin Sosyal Dışlanması

in: GÖÇ VE SOSYAL POLİTİKA, Abdulhalim Çelik, Editor, Orion, Ankara, pp.1-230, 2021 Sustainable Development

Covid-19 Salgın Sürecinde Evden Çalışma ve Etik Boyutu

in: COvid-10 Sürecinde Türkiye'de Sosyal Politika, Abdulhalim Çelik, Editor, Orion , Ankara, pp.185-209, 2021

AFET YÖNETİMİ VE ETİK

Ekin Yayınevi, Bursa, 2018

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yalova Üniversitesi, Yalova, 2014

Mena Bölgesinde Emek Piyasası ve İstihdam Yapısı

in: Ortadoğu ve Kuzey Afrika Ülkelerinin Ekonomik Yapısı, F. Sayım, Editor, Mkm Yayıncılık, Bursa, pp.63-90, 2011

Mena Ülkelerinde Girişimcilik

in: Ortadoğu ve Kuzey Afrika Ülkelerinin Ekonomik Yapısı, F. Sayım, Editor, Mkm Yayıncılık, Bursa, pp.91-120, 2011

Muhafazakâr Düşüncenin Sendikacılığa Bakışı: Kocaeli Örneği

in: Balkan Studies 4, Babil F., Editor, Cyril And Methodius University Publishing, Skopja, pp.107-118, 2011

The Evaluations of the Immigrants of Balkans and Caucasians in Terms of Attitudes Towards Working and Entrepreneurship in Yalova

in: Balkan Studies 4, Babil F., Editor, Cyril And Methodius University Publishing, Skopja, pp.181-199, 2011