Chronic Disease Care Model in Primary Care


Creative Commons License

Fenercioğlu A. , Sipahioğlu N.

in: Birinci Basamakta Kronik Hastalık Takibi ve Kronik Hasta Bakımı, Doç.Dr. Ayşen Kutan Fenercioğlu, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.100-106, 2020

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2020
  • Publisher: Türkiye Klinikleri Yayınevi
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.100-106
  • Editors: Doç.Dr. Ayşen Kutan Fenercioğlu, Editor

Abstract

ÖZET Kronik hastalıklar, birden fazla risk faktörünün neden olduğu, yavaş ilerleme gösteren, 3 ay ve daha uzun süren, tıbbi girişimlerle tedavi edilemeyen, genellikle komplike bir seyir gösteren ve çoğu kez kalıcı sakatlıklar bırakan, nonenfeksiyöz türde hastalıklardır (Kalp ve damar hastalıkları, Diabetes Mellitus (DM), Hipertansiyon (HT), Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalıkları (KOAH), kanserler). Kronik hastalıklarda hastalığın derecesini azaltmak ve öz bakımında kişinin işlevini ve sorumluluğunu en üst düzeye çıkarmak için periyodik izlem ve destek bakım vermek gerekir. Bu amaçla kullanılabilecek en uygun bakım modeli Wagner ve arkadaşları tarafından geliştirilmiş olan “Kronik Hastalık Bakım Modeli”dir. Model genel olarak altı temel bileşeni tanımlamaktadır. Bunlar; (1) Toplum kaynakları ve politikalar, (2) Karar verme desteği, (3) Sağlık bakım organizasyonu, (4) Öz-yönetim desteği, (5) Sağlık hizmetleri sunum planı ve (6) Klinik bilgi sistemleridir. Modelin astım, diyabet, hipertansiyon, kalp hastalıkları, artrit ve konjestif kalp yetmezliği gibi hastalıklarda uygulanması sonucunda, maliyet-etkin olduğu, acile/hastaneye gereksiz yatışları azalttığı, yaşam kalitesini ve hasta memnuniyetini olumlu yönde etkilediği bulunmuştur. Model, birçok ülkenin sağlık sisteminde başarı ile kullanılmaktadır. 

 

Anah tar Ke li me ler: Kronik hastalık; bakım modeli; doktorlar, birinci basamak; aile hekimliği 

 

 

ABS TRACT Chronic diseases (Cardiovascular diseases, Diabetes Mellitus (DM), Hypertension (HT), Chronic Obstructive Pulmonary Diseases (COPD), cancers) are non-infectious diseases caused by multiple risk factors, characterized by slow progress, lasting 3 months and longer, not treatable by medical interventions, generally complicated and often leaving permanent disabilities. Periodic monitoring and supportive care should be provided in chronic diseases to reduce the degree of the disease and maximize the function and responsibility of the person in self-care. The most appropriate care model that can be used for this purpose is the “Chronic Disease Care Model” developed by Wagner et al. The model generally describes six basic components which are: (1) Community resources and policies, (2) Decision support, (3) Health care organization, (4) Self-management support, (5) Delivery system design and (6) Clinical information systems. As a result of the application of the model in diseases such as asthma, diabetes, hypertension, heart diseases, arthritis and congestive heart failure, it has been found that it is cost-effective, reduces unnecessary hospitalization and affects quality of life and patient satisfaction positively. The model is successfully used in the health system of many countries. 

 

Keywords: Chronic disease; care model; physicians, primary care ; family practice