TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSLERİNİN ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİNDEKİ ROLÜ


Güler M. , Kırbaşlar Ş. İ.

İKSAD , Adıyaman, 2020

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2020
  • Publisher: İKSAD
  • City: Adıyaman

Abstract

Günümüzde Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO) inovasyon merkezli politikalarıyla hem sanayicilerimize hem de akademisyenlere ileri teknoloji imkânları sunarak uluslararası rekabete dayalı ürünler üretmeleri için önderlik yapmaktadırlar. Teknoloji transfer ofisleri aracılığıyla üniversitelerden endüstriyel alana sunulan ürünler, hem ekonomiye hem de işgücüne olumlu katkılar sağlamakta, bilginin ve yeniliğin rekabet üstünlüğü sağlamada önem arz ettiği bugünlerde, sanayinin ihtiyacı olan teknik bilginin teknoloji transfer ofisleri tarafından karşılanması üniversite-sanayi işbirliği ile mümkün olmaktadır.  Bunun yanı sıra sahip oldukları fiziksel ve işlevsel donanım sayesinde üniversite-sanayi işbirliği neticesinde ortaya çıkan Fikri Sınai Mülki Haklara (FSMH) ve Girişimciliğe önemli katkılar vermektedirler.

Sınai mülkiyet hakları aslında bir yenilik ya da buluş üzerine kurulur. Bu buluş sahip olduğu özellik ya da istenilen sahip olma süresine göre tescil işlemleri yapılarak korunmasıyla mülkiyet hakları ortaya çıkar. Bunlar genel olarak; patent, faydalı model, markalar, endüstriyel tasarımlar, coğrafi işaretler ve entegre devrelerden oluşmaktadır. Burada teknoloji transfer ofisleri sahip olduğu imkânlar sayesinde girişimciliği artırmakta ve buna bağlı olarak inovasyon odaklı mülki hakların sayısını da her geçen gün daha yukarı seviyelere çekmektedirler.

Bu kitap çalışmasına konu olan araştırmada üniversite-sanayi işbirliğinde çok önemli bir ara yüz mekanizması olan Teknoloji Transfer Ofislerinin Türkiye’deki inovasyon merkezli Girişimciliğe ve Fikri Sınai Mülkiyet Haklarına olan etkisi incelenmiştir. TÜBİTAK desteğiyle kurulan TTO’ların çalışanlarına yönelik nitel bir anket yapılmıştır. Araştırma sonucunda, TTO’ların tarihsel gelişimleri, üniversite-sanayi işbirlikleri, TTO’ların kuruluş hedefleri ve verdikleri hizmetler, girişimciliğin ve FSMH tarihsel gelişimleri, TTO içerisindeki işlevleri ve özelliklerine değinilmiştir.

Kitabın sonuç kısmında elde edilen bulgular karşılaştırılmış ve sonuç olarak üniversite-sanayi işbirliği noktasında TTO’ların önemi, girişimciliğe olan katkıları ve FSMH’ın gelişimine nasıl katkı verdikleri ayrı ayrı ele alınmıştır.