Evlilikte Kadına Yönelik Şiddete İlişkin Tutumların Cinsiyet, Eğitim Durumu ve Şiddet Yaşantıları ile İlişkisinin İncelenmesi


Bora A., Gölge Z. B.

Türkiye Klinikleri Adli Tıp ve Adli Bilimler Dergisi, vol.16, no.2, pp.88-97, 2019 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 16 Issue: 2
  • Publication Date: 2019
  • Title of Journal : Türkiye Klinikleri Adli Tıp ve Adli Bilimler Dergisi
  • Page Numbers: pp.88-97

Abstract

Amaç: Evlilikte kadına yönelik şiddet, kadının fiziksel ve psikolojik bütünlüğünde örselenmelere yol açan yaygın bir halk sağlığı sorunudur. Şiddetin başlamasında ve sürmesinde etkili olan birtakım risk faktörleri söz konusudur. Bu risk faktörlerinin başında, evlilikte kadına yönelik şiddete ilişkin tutumlar gelmektedir. Bu çalışmada, evlilikte kadına yönelik şiddete ilişkin tutumların belirlenmesi ve tutumlar ile cinsiyet, eğitim durumu ve şiddet yaşantılarının ilişkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Araştırmanın örneklemini yaş aralığı 18-65 yıl olan evli

erkek ve kadınlar oluşturmaktadır. Katılımcıların 250 (56,2)’si kadın, 195 (43,8)’i erkek olmak

üzere toplam 445 kişidir. Örneklemin yaş ortalaması 38,55 (SD: 9,93) yıl’dır. Araştırmada, katılımcıların sosyodemografik bilgileri, şiddet yaşantı ve davranışları hakkında soruların yer aldığı “görüşme formu” ve “Evlilikte Kadına Yönelik Şiddete İlişkin Tutumlar Ölçeği” uygulanmıştır.

Bulgular: Çalışmanın sonuçlarına göre erkekler şiddete daha çok tolerans gösterirken ayrılmaya

karşı tutumları kadınlara oranla daha olumsuzdur. Eğitim durumunun artmasıyla birlikte şiddete gösterilen tolerans düşmekte, ayrılmaya ilişkin olumlu tutumlar ise artmaktadır. Erkek katılımcıların şiddet davranışları ve kadına yönelik şiddete ilişkin toleransları arasında pozitif ayrılmaya ilişkin olumlu tutumlar arasında, fiziksel şiddet davranışı ile sınırlı olmak üzere, negatif yönlü anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Kadınların şiddet yaşantıları ve tutumları arasında ise anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Sonuç: Araştırmadan elde edilen sonuçlar cinsiyet, eğitim ve şiddet yaşantılarının evlilikte kadına yönelik şiddete ilişkin tutumlar ile ilişkili olduğunu gösterir niteliktedir.