Koroner Bypass Hastalarında Preoperatif Hematolojik Parametrelerin Mortalite ve Morbidite ile İlişkisinin Değerlendirilmesi


Şeker İ. B. , Özsoy S. D. , Koşar İ., Uysal A., Yeşiltaş M. A. , Haberal İ.

Fırat sağlık bilimleri tıp dergisi, vol.34, no.3, pp.255-264, 2020 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 34 Issue: 3
  • Publication Date: 2020
  • Title of Journal : Fırat sağlık bilimleri tıp dergisi
  • Page Numbers: pp.255-264

Abstract

Amaç: Günümüzde koroner arter bypass greft cerrahisi (KABG) yoğun bir şekilde yapılmaktadır. Hemotolojik parametrelerin KABG uygulanan hastaların post operatatif mortalite, morbitide ve uzun dönemde sağ kalımı belirlemede kullanılabilecek bir belirteç olabileceği bildirilmiştir. Bu çalışmada, KABG geçiren hastalarda preoperatif hemotolojik parametrelerden; nötrofil/lenfosit (N/L) oranı, eritrosit dağılım hacmi (RDW) değeri ve preoperatif trombosit değeri ile postoperatif trombosit değer farklarının postoperatif mortalite, morbitide ve hastane kalış süresini uzatan diğer nedenler ile arasında bir ilişki olup olmadığı araştırıldı.

Gereç ve Yöntem: Ek kardiyak hastalığı olmayan ve ek cerrahi prosedür geçirmeyen iskemik kalp hastalığı nedeniyle elektif şartlar altında koroner arter bypass greft cerrahisi uygulanmış 670 olgunun cerrahi sonrası hastane kayıtlarının retrospektif olarak incelenmesini kapsamaktadır.

Bulgular: Çalışmaya; 151'i kadın (%22.5), 519'u erkek (%77.5), toplam 670 olgu dahil edilmiştir. KABG sonrasında Atrial Fibrilasyon (AF) %22.5, Majör İstenmeyen Kardiyo-Serebral Etkiler (MACCE) %6.7, mortalite %4.6 oranında gerçekleşmiştir. Preoperatif yüksek N/L oranı, KABG sonrası gelişen AF ve advers etkilerle ilişkili saptandı (P<0.001 ve P=0.001). Preoperatif yüksek RDW değeri, KABG sonrası gelişen AF ile ilişkili olduğu saptandı (P=0.005). Postoperatif ile preoperatif trombosit sayısı farkı, KABG sonrası gelişen mortalite ile ilişkili olduğu saptandı (P<0.001). Postoperatif 7. gün trombosit değerinin preoperatif trombosite göre 1 birimlik (103 mm3) artışında, %3 mortalite riskinin azaldığı gözlendi (P<0.001).

Sonuç: Preoperatif hematolojik parametrelerin daha ayrıntılı değerlendirilmesi mortalite ve morbiditenin öngörülmesine katkı sağlamaktadır, ve yapılacak kapsamlı çalışmalar ile belki de bu parametreler risk skorlama sistemleri içerisine dahil edilerek bu sistemlerin güvenirliklerini artıracaklardır.

Anahtar Kelimeler: N/L oranı, RDW, trombosit, KABG