BİR KAMU ÜNİVERSİTESİNE BAĞLI HASTANELERİN YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN PROFİLİ


Creative Commons License

BOZKURT G. , Ören B., Zengin N., Ergün Y., Afacan S., Madenoğlu Kıvanç M., ...More

Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi, vol.23, no.2, pp.73-80, 2019 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 23 Issue: 2
  • Publication Date: 2019
  • Title of Journal : Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi
  • Page Numbers: pp.73-80

Abstract

Aim: To examine the profile of nurses working in intensive care units of hospitals affiliated to a public university. Materials and Methods: The universe of this descriptive study consisted of 329 nurses working in intensive care units of hospitals affiliated to a public university in 2014. No sample selection was made and the study was conducted with 202 nurses who agreed to participate in the study.The data were collected by a questionnaire consisting of 22 open and closed ended questions developed by the researchers in line with the literature. Results: The participants were 29.68 ± 5.35 years old, 92% nurse, 8% midwife / emergency medical technician and 62.9% of them were bachelors.39.6% of the participants were assigned to intensive care unit following their graduation and 54.5% had intensive care nursing certificate, domain-specific publication tracking (24.3%) and association membership (14.9%) was found to be low. It was found that 70.3% of nurses worked in intensive care with their own preference, 63.9% were satisfied to work in the unit, 92% did job outside their responsibilities, 96.5% of the wages were not enough and 69.8% had frequent health problems. Conclusion: In addition to nurses, midwives and emergency medical technicians work in intensive care units. Approximately half of the intensive care workers have an intensive care nursing certificate. The majority of the employees do indirect work outside their responsibilities and do not find the salary they receive sufficient.

Amaç: Bir kamu üniversitesine bağlı hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde çalışan hemşirelerin profilini incelemektir. Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı nitelikteki araştırmanın, evrenini 2014 yılında bir kamu üniversitesine bağlı hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde çalışan 329 hemşire oluşturdu. Herhangi bir örneklem seçimine gidilmeyip araştırma, çalışmaya katılmayı kabul eden 202 hemşire ile gerçekleştirildi. Veriler, araştırmacıların literatür doğrultusunda geliştirdiği, açık ve kapalı uçlu olmak üzere 22 sorudan oluşan anket formu ile toplandı. Bulgular: Katılımcılar ortalama 29,68±5.35 yaşında, %92’si hemşire, %8’i ebe/acil tıp teknisyeni ve %62,9’u lisans mezunudur. Katılımcıların %39.6’sının mezuniyeti takiben yoğun bakımda görevlendirildiği, %54.5’inin yoğun bakım hemşireliği sertifikası olduğu, alana özgü yayın takibi (%24.3) ve dernek üyeliğinin (%14.9) düşük düzeyde olduğu görüldü. Hemşirelerin %70,3’ünün yoğun bakımda kendi tercihiyle çalıştığı, %63,9’unun ünitede çalışmaktan memnun olduğu, %92’sinin sorumlulukları dışında işler yaptığı, %96.5’inin aldığı ücreti yeterli bulmadığı ve %69,8’inin çok sık sağlık sorunu yaşadığı saptandı. Sonuç: Yoğun bakımlarda hemşirelerin dışında ebe ve acil tıp teknisyenleri de çalışmaktadır. Yoğun bakım çalışanlarının yaklaşık yarısının yoğun bakım hemşireliği sertifikası mevcuttur. Çalışanların büyük çoğunluğu sorumlulukları dışında dolaylı işleri yapmakta ve aldığı ücreti yeterli bulmamaktadır.