Sosyal Hizmet Öğrencilerinin Sosyal Sorun Çözme Yönelimi ve Sorun Çözme Tarzlarının İncelenmesi


Creative Commons License

Aydemir İ., Artan T. , Öngören B.

Archives of Health Science and Research, vol.8, no.1, pp.17-25, 2021 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 8 Issue: 1
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.5152/archealthscires.2021.20036
  • Title of Journal : Archives of Health Science and Research
  • Page Numbers: pp.17-25

Abstract

Amaç: Bu çalışmanın amacı, sosyal hizmet bölümü öğrencilerinin sosyal sorun çözme yönelimi ve sorun çözme stillerinin (tarzlarının) belirlenmesidir.

Gereç ve Yöntem: Bu araştırma genel tarama modelini esas alan bir çalışmadır. Bu araştırmanın örneklemi, İstanbul’daki üniversitelerin sosyal hizmet bölümlerinde okuyan sosyal hizmet öğrencilerinden oluşmaktadır. Çalışmaya 600 öğrenci katılmıştır. Araştırmada, katılımcıları tanıtıcı bilgileri sorgulayan anket formu ve Gözden Geçirilmiş Sosyal Sorun Çözme Envanteri kullanılmıştır.

Bulgular: Araştırmada elde edilen sonuçlara göre, dördüncü sınıf öğrencilerin en yüksek (3,89 ± 0,79) düzeyde olumlu sorun yönelimine sahip iken en düşük (3,23 ± 0,97) ise birinci sınıflar yer almaktadır. Olumsuz sorun yönelimine sahip en yüksek (2,37 ± 0,89) oranda ikinci sınıflar ve en düşük (2,02 ± 0,82) oranda ise dördüncü sınıflar yer almaktadır. Olumlu sorun çözme yönelimi sınıflara göre anlamlı (P = ,001 <0.05) bir farklılık göstermektedir. Sınıflara göre rasyonel sorun çözme stiline sahip olan dördüncü sınıf öğrencileri ilk sırada (3,63 ± 0,82) yer almakta; Dürtüsel/dikkatsiz sorun çözme stiline sahip olan öğrencilerden birinci sınıflar en yüksek ortalamaya (3,31 ± 0,83) sahiptirler ve dürtüsel/dikkatsiz sorun çözme stillerinin ortalaması sınıflara göre anlamlı (P = ,001 <0,05) farklılık göstermektedir; kaçınan/erteleyen sorun çözme stiline sahip ikinci sınıf öğrenciler ilk sırada (2,33 ± 0,76) yer almaktadır.

Sonuç: Bu araştırmaya katılan erkek öğrencilerin daha çok rasyonel sorun çözme stiline sahip iken, kadınların ise daha çok olumlu sorun yönelimine sahip olduğu; dürtüsel/dikkatsiz sorun çözme stiline sahip olanların içinde erkelerin ise kadınlara göre daha dürtüsel/dikkatsiz davrandığı, sınıf düzeyi arttıkça öğrencilerin daha çok olumlu sorun yönelimi ve rasyonel sorun çözme tarzına sahip oldukları sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Dürtüsellik, sorun çözme, sorun yönelimi, sosyal hizmet, sosyal sorun