The Impacts of Covid-19 on Touristic Consumer Behaviour of Commercial Airlines Pilots


Creative Commons License

Karaman Ö., Kara A.

Uygulamalı Sosyal Bilimler Dergisi, vol.5, no.2, pp.47-56, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The Covid-19 epidemic, which emerged in the last quarter of 2019 and reached a global scale in a short time, had direct and indirect effects on individuals’ lifestyles, purchasing power, needs priorities, attitudes and perceptions regarding consumption of goods and services. The aim of this study is to examine the impact of Covid-19 on the travel habits and the change in touristic consumption behaviors of commercial airline pilots who travel frequently due to their profession. Within the scope of the research, the opinions of 187 pilots were questioned by the online survey method. Exploratory factor analysis was used to interpret the variables, and T-Test and Anova test were used to determine the difference between data means. Research findings revealed that Covid-19, by affecting the private life and work of pilots, changed pilots travel attitudes and preferences and increased their hygiene and safety expectations during their touristic stays. In addition, it has been determined that the effects of Covid-19 on pilots do not differ in terms of demographic characteristics. As a result, the pilots will postpone their holiday decisions for a while during and after the Covid-19 process, and they will choose more skeptically and meticulously. They also will take into account the hygiene conditions in order to protect themselves and other family members from the virus when making a holiday decision.

2019 yılının son çeyreğinde ortaya çıkan ve kısa sürede küresel ölçekte etkiye ulaşan Covid-19 salgınının bireylerin yaşam tarzları, satın alma gücü, ihtiyaç öncelikleri, mal ve hizmet tüketimine dair tutum ve algıları üzerinde doğrudan ve dolaylı etkileri olmuştur. Bu çalışmanın amacı, Covid-19’un, mesleği gereği sık seyahat eden havayolu pilotlarının seyahat alışkanlıklarına etkisini ve turistik tüketim davranışlarında yarattığı değişimi farklı boyutlarıyla ele almaktır. Araştırma kapsamında, 192 ticari havayolu pilotuna online anket uygulanmıştır. Çalışmada, değişkenlerin yorumlanmasını sağlamak için açıklayıcı faktör analizi ve veri ortalamaları arasında farklılığı belirlemek amacıyla T-Testi ve Anova testi uygulanmıştır. Ayrıca, ölçek ifadelerine dair görüşleri betimlemeyi sağlayan aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri de hesaplanmış ve yorumlanmıştır. Analiz bulguları, Covid-19’un, pilotların özel hayatını ve işini etkileyerek, seyahat tutum ve tercihlerini değiştirdiğini ve turistik amaçlı konaklamaları sırasındaki hijyen ve güvenlik beklentilerini artırdığını ortaya koymuştur. Ayrıca, Covid-19’un pilotlar üzerindeki etkilerinin demografik özellikleri açısından farklılaşmadığı tespit edilmiştir. Araştırma sonucunda, Covid-19 sürecinde ve sonrasında pilotların da tatil kararlarını bir süre daha erteleyecekleri, tatil kararı alırken ise kendileri ve diğer aile fertlerini virüsten korumak için hijyen şartlarını dikkate alarak daha şüpheci ve titiz bir şekilde seçim yapacakları değerlendirilebilir.